Missie

Ieder kind doet ertoe! ’t Koggeschip is een professionele organisatie waar het kind centraal staat. We sluiten aan bij het kind en zijn leefwereld. Ieder kind bezit uniek talent. We faciliteren het kind dat te ontdekken, zich ervan bewust te zijn en het verder te ontplooien. We helpen het kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen en we bieden een hoopvol perspectief voor de wereld van straks. Een kind leert eigen verantwoordelijkheid te nemen. We leggen de basis voor een succesvolle schoolloopbaan.

 

Visie

De samenleving verandert en stelt nieuwe eisen. Het is de opdracht van de school om binnen deze veranderende maatschappelijke context alle leerlingen kansen te bieden en hun talenten uit te dagen. Het onderwijs is immers nog steeds een belangrijke sleutel voor maatschappelijk succes en sociale integratie. Samen met ouders, leerkrachten, leerlingen en maatschappelijke partners willen wij goed samenwerken.

 

Taal en rekenen zijn belangrijk maar onderwijs is meer. Op ‘t Koggeschip bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede. In de brede school verzorgen we een aanbod van 7.30 tot 18.30 uur. Centraal in dit aanbod staan: onderwijstijdverlenging; sport, bewegen en gezondheid; kunst- en cultuureducatie; natuur, techniek en nieuwe media.

Kinderen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs volgen dat bij hen past. Wanneer het onderwijs is aangepast aan hun niveau en interesses, zullen zij gemotiveerder zijn en zich beter ontwikkelen. Op ’t Koggeschip is daarom aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Zelfstandig werken en activerende directe instructie zijn goede manieren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.

 

Ontwikkelen en leren verlopen beter in een omgeving waar het kind graag verblijft en zich veilig voelt. Op ’t Koggeschip vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van een gemeenschap voelen. Alle partners in de brede school besteden daarom veel aandacht aan een positieve omgang met medeleerlingen in en buiten de klas. Dat onderschrijven (praktiseren) wij ook door de inzet van een schoolreglement waarin wij onze gedragsregels en normen en waarden hebben vastgelegd.

 

Kortom, wij willen een school zijn waar opbrengstgericht werken hand in hand gaat met een brede talentontwikkeling en waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Wat willen we onze kinderen meegegeven als ze na 8 jaar ’t Koggeschip verlaten? Die vraag hebben we beantwoord in het kind profiel. De vele kenmerken van dit kind profiel kunnen samengevat worden in een viertal kernbegrippen.

  • Autonomie: Inzicht hebben in jezelf en het vermogen om persoonlijke eigenschappen positief te beïnvloeden.
  • Competentie: Beschikken over competenties om een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
  • Relatie: Beschikken over het vermogen om goede relaties aan te gaan en te onderhouden.
  • Vitaliteit: Zin hebben in het leven.