Taal  en rekenen zijn belangrijk, maar onderwijs is meer. Op `t Koggeschip bieden wij  onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod aan zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede. In de brede school verzorgen we een aanbod van 7.30 uur tot 18.30 uur. Centraal in dit aanbod staan: onderwijstijdverlenging; sport, bewegen en gezondheid; kunst- en cultuureducatie; natuur, techniek en nieuwe media.

 

Kinderen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs volgen dat bij hen past. Wanneer het onderwijs is aangepast aan hun niveau en interesses, zullen zij gemotiveerder zijn en zich beter ontwikkelen. Op ’t Koggeschip is daarom aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Zelfstandig werken en het activerende directe instructiemodel (ADI) zijn goede manieren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.

 

Onze leerlingen worden regelmatig getoetst op hun leerresultaten zodat wij eventuele leerproblemen bij een leerling vroegtijdig kunnen signaleren. Voor ondermeer taal-, rekenonderwijs en begrijpend lezen maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Voor alle hoofdvakken worden ook de methodegebonden toetsen ingezet. Voor leerlingen die juist meer uitdaging behoeven bieden wij verdieping met specifieke opdrachten zoals werken met “De Rekentuin” en “Taalzee”, ook is voor hen een Plusklas opgezet.

 

Binnen de voorschool en de basisschool werken we systematisch aan de kerndoelen vanuit het ministerie. Omdat we weten dat kinderen beter leren vanuit een context, werken we bij voorkeur thematisch. Binnen een thema komen de verschillende vakken geïntegreerd aan bod. Kinderen snappen dan eerder de samenhang en krijgen diepe kennis van zaken. Voor bewegingsonderwijs, beeldende vorming en muziek krijgen kinderen les van speciaal hiertoe opgeleide vakdocenten.

 

Een belangrijk middel om goed tot leren te komen is de Nederlandse taal. Hier besteden we veel aandacht aan. Taal opent de deuren naar het vergroten van je kennis. Al onze professionals in de voorschool en de school gebruiken woorden en taal heel bewust en bieden de kinderen de hele dag door een rijk en gevarieerd taalaanbod (via de speciale didactiek “Met Woorden In de Weer”).

 

Binnen de school en op het plein in de pauzes is Nederlands de voertaal; dat verwachten we van onze kinderen maar ook van de ouders. Op deze manier ondersteunen we het proces van Nederlandse taalverwerving.